kara + jordan


marissa + luke


katherine + kevin


shannon + pablo